VOLVO ECR58/88

VOLVO ECR58/88

VOLVO ECR58 / 88 EXCAVATOR - Heckscheibe

VOLVO ECR58 / 88 EXCAVATOR - Heckscheibe

VOLVO ECR58 / 88 EXCAVATOR - Dach

VOLVO ECR58 / 88 EXCAVATOR - Dach

VOLVO ECR58 / 88 EXCAVATOR - Rechts vorn schiebbar

VOLVO ECR58 / 88 EXCAVATOR - Rechts vorn schiebbar

VOLVO ECR58 / 88 EXCAVATOR - Rechts hinten fest

VOLVO ECR58 / 88 EXCAVATOR  - Frontscheibe oben

VOLVO ECR58 / 88 EXCAVATOR - Frontscheibe oben

VOLVO ECR58 / 88 EXCAVATOR  - Frontscheibe unten

VOLVO ECR58 / 88 EXCAVATOR - Frontscheibe unten

VOLVO ECR58 / 88 EXCAVATOR - Seite hinten Türscheibe

VOLVO ECR58 / 88 EXCAVATOR - Türscheibe unten

VOLVO ECR58 / 88 EXCAVATOR - Türscheibe unten

VOLVO ECR58 / 88 EXCAVATOR - Türscheibe oben

VOLVO ECR58 / 88 EXCAVATOR - Türscheibe oben