KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2)

KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2)

KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2) - Frontscheibe - Mitte

KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2) - Frontscheibe - Mitte

KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2) - Türscheibe oben Section

KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2) - Türscheibe oben Section

KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2) - Türscheibe unten Section

KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2) - Türscheibe unten Section

KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2) - Heckscheibe

KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2) - Seitenscheibe L hinter Tür

KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2) - Seitenscheibe L hinter Tür

KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2) - Seitenscheibe L hinter Tür

KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2) - Seitenscheibe L hinter Tür

KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2) - Seitenscheibe R hinten

KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2) - Seitenscheibe R hinten

KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2) - Türscheibe R

KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2) - Türscheibe R

KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2) - Frontscheibe Mitte

KOMATSU WA 380-500 - 6 LOADING SHOVEL (OPTION 2) - Frontscheibe Mitte