KOMATSU PC–7

KOMATSU PC–7

KOMATSU PC-7 EXCAVATOR (PC-6 SUCCESSOR) - Frontscheibe oben VSG

KOMATSU PC-7 EXCAVATOR (PC-6 SUCCESSOR) - Frontscheibe - oben

KOMATSU PC-7 EXCAVATOR (PC-6 SUCCESSOR) - Frontscheibe unten

KOMATSU PC-7 EXCAVATOR (PC-6 SUCCESSOR) - Frontscheibe unten

KOMATSU PC-7 EXCAVATOR (PC-6 SUCCESSOR) - Türscheibe oben - vorn schiebbar

KOMATSU PC-7 EXCAVATOR (PC-6 SUCCESSOR) - Türscheibe oben hinten schiebbar

KOMATSU PC-7 EXCAVATOR (PC-6 SUCCESSOR) - Türscheibe unten

KOMATSU PC-7 EXCAVATOR (PC-6 SUCCESSOR) - Seite hinten Türscheibe

KOMATSU PC-7 EXCAVATOR (PC-6 SUCCESSOR) - Armseite

KOMATSU PC-7 EXCAVATOR (PC-6 SUCCESSOR) - Heckscheibe

KOMATSU PC-7 EXCAVATOR (PC-6 SUCCESSOR) - Frontscheibe oben

KOMATSU PC-7 EXCAVATOR (PC-6 SUCCESSOR) - Frontscheibe oben